Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu jp2.sklep.pl

I. Informacje Ogólne o zasadach zakupów w sklepie z dewocjonaliami

1. Niniejsze Warunki Współpracy określają zasady dokonywania zakupów towarów i usług w jp2.sklep.PL z siedzibą w Warszawie i zostały ustalone na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Użyte w Warunkach Współpracy, pisane wielką literą pojęcia:

- „Sklep” - oznacza każdorazowo sklep “jp2sklep” działający pod adresem http://www.jp2sklep.pl, z siedzibą w Warszawie;

- „Towar” – oznacza tabliczki religijne, kubki, koszulki oraz inne produkty oferowane przez Sklep, wskazane na stronie www.jp2sklep.pl;

- Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (o ile ma prawo skutecznie zaciągać zobowiązania w swoim imieniu) dokonująca zakupu Towaru w Sklepie;

- Odbiorca - Klient albo wskazana przez niego osoba/jednostka organizacyjna do której ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Towar;

- Zamówienie – oznacza ofertę zakupu Towaru przez Klienta spełniającą wymagania niniejszych Warunków Współpracy.

 

 II. Składanie zamówień w sklepie z dewocjonaliami

 

1. Zakupy Towarów mogą być dokonywane przez złożenie Zamówienia:

a) osobiście lub pocztą, w siedzibie sklepu albo poprzez serwis internetowy,

b) pocztą elektroniczną na adres: poczta@jp2.sklep.pl,

c) faksem lub telefonicznie w siedzibie sklepu,

d) w sklepie internetowym: www.jp2sklep.pl.

2. Zamówienie powinno zawierać:

- pełne dane Klienta wymagane dla prawidłowego wystawienia faktury (w szczególności nazwisko/nazwę, NIP, adres wraz z kodem pocztowym),

- imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,

- miejsce dostarczenia towaru ze wskazaniem Odbiorcy,

- dokładną specyfikację zamawianych Towarów z podaniem symboli podanych na stronie i ilości,

3. Zamówienie musi być prawidłowo złożone (podpisane) przez Klienta. W imieniu Klienta nie będącego osoba fizyczną Zamówienie podpisują członkowie właściwego organu zgodnie z obowiązującymi u Klienta zasadami reprezentacji albo odpowiednio umocowani pełnomocnicy.

4. Sklep ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia niespełniającego wymagań niniejszych Warunków Współpracy, do momentu wykazania przez Klienta prawidłowości reprezentacji osób składających Zamówienie albo uzupełnienia niezbędnych danych. Nieusunięcie braków Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego brakach traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z zakupu.

5. Prawidłowo złożone Zamówienie wiąże Sklep i Kupującego, z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 oraz Rozdz. V pkt 5 poniżej.

6. Sklep dokładać będzie najwyższej staranności w celu nieprzerwanego zachowania dostępności asortymentu Towarów ujętych w Serwisie, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą nastąpić czasowe ograniczenia w tym zakresie. W takiej sytuacji Klient otrzyma niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia, na adres kontaktowy wskazany w Zamówieniu, odpowiednią informację o niedostępności Towaru, przewidywanym terminie jego dostarczenia i ewentualną ofertę sprzedaży Towaru zamiennego. Po otrzymaniu takiej informacji Klient ma prawo rezygnacji z zakupu (wycofania całego Zamówienia) lub zmiany Zamówienia bez żadnych ujemnych konsekwencji.

 

 III. Ceny i warunki handlowe.

 

1. Ceny Towarów i podane w Serwisie Internetowym zawierają podatek VAT 23%.

2. Standardowo koszt dostawy doliczany będzie do faktury i wynosi on według stanu na 1 luty 2016 r.(stawki na terytorium Polski):

a) dostawa firmami kurierskimi - DPD 18,75 zł brutto,

b) dostawa firmami kurierskimi - DPD z opłatą za pobranie 28,75 zł brutto,

Zmiany wysokości wskazanych wyżej opłat następować będą wraz ze zmianą stawek usług kurierskich przewoźników.

3. W przypadku zamówień powyżej 700 zł, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

4. Warunki dostawy za granice Polski uzgadniane będą indywidualnie z Klientem.

 

 IV. Formy płatności w sklepie z dewocjonaliami

1. Gotówka

2. „przedpłata” - zapłata przelewem na rachunek wskazany na fakturze proforma doręczonej Klientowi powinna nastąpić „z góry”, przed wysyłką Towaru.

3. „za pobraniem” - za dodatkową opłatą wskazaną w rozdz. III powyżej dopuszcza się płatność kurierowi podczas odbioru Towaru.

4. Warunkiem otrzymywania dostaw na odroczony termin płatności jest dostarczenie dokumentów poświadczających status Klienta jako przedsiębiorcy (tj. NIP, REGON, KRS - wpis do ewidencji przedsiębiorców) i dobra ocena jego wiarygodności, w szczególności brak zaległości w płatnościach.

 

V. Realizacja zamówień przez sklep z dewocjonaliami

1. Standardowo Sklep kompletuje dane Zamówienie w dniu jego złożenia i z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 powyżej, dostarcza je Odbiorcy na terenie kraju firmą kurierską, w terminie wynikającym z regulaminu danej firmy kurierskiej lub poprzez Pocztę Polską (tylko na życzenie Klienta). Standardowo czas dostawy gwarantowany przez firmy kurierskie wynosi 2 dni robocze. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika (firmy kurierskiej, poczty).

2. Przy płatności przelewem typu przedpłata Towar jest wysyłany na adres wskazany w Zamówieniu w dniu uznania rachunku całą kwotą ceny sprzedaży wynikającej z faktury, a w razie wpływu należności po godz. 11:00, w następnym dniu roboczym.

3. Przy płatności „za pobraniem” lub z odroczonym terminem, Towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od złożenia prawidłowego Zamówienia,

4. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadkach:

a) otrzymania bardzo dużej ilości zamówień danego dnia - dotyczy to w szczególności miesięcy kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i grudzień;

b) kiedy jest ono bardzo złożone.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia Klientowi który ma nieuregulowane lub przeterminowane płatności wobec Sklepu.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia Towaru w terminie oraz za szkody powstałe w transporcie - wynikające z przyczyn niezawinionych przez jp2sklep.PL.

 

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1. Zamówienia za pośrednictwem Internetu składać można po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu: www.jp2sklep.pl

2. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania zamieszczonego w nim zatowarowania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.

5. Zamówienia w Sklepie składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Nie realizujemy Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

 6. Klient składa (kompletuje) Zamówienie wybierając Towar z oferty znajdującej się na stronie Sklepu po wskazanej na stronie cenie. Wyboru dokonuje się przez wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka" obok zdjęcia produktu. Skompletowanie całego Zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie".

7. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do Zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby zaproponować osobno (e-mail) produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie Zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy.

8. W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt 7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do Zamówienia, a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji.

9. Postanowienia niniejszego rozdziału w zakresie sprzedaży przez Internet znajdują pierwszeństwo przed odmiennymi postanowieniami niniejszych Warunków Współpracy.

 

VII. Reklamacje.

 

1. Z uwagi na możliwości uszkodzenia zawartości przesyłki wynikające z winy przewoźnika, każdorazowo, kiedy otrzymują Państwo przesyłkę prosimy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Klient powinien otworzyć paczkę przy kurierze, a w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół, który będzie podstawą do złożenia reklamacji w firmie przewozowej.

2. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia) towaru przyjmujemy do 7 dni od daty wysyłki towaru. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie jej zawartości.

3. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie drogą mailową lub osobiście.

4. Zwrot reklamowanego Towaru należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną w Sklepie za reklamacje: poczta@jp2.sklep.pl

5. Przesyłki zwrotne Towaru do Sklepu dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane (przesyłki pobraniowe będą odsyłane do adresata).

6. Towar odsyłany do Sklepu musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów które w skutek złego zabezpieczenia uległy uszkodzeniu podczas transportu będą odrzucane.

7. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi na reklamację w wymienionym terminie należy uznać za jej uwzględnienie.

8. Zwrot gotówki następuje na konto podane przez klienta w mailu informacyjnym o zwrocie towaru.

 

 VIII. Postanowienia końcowe.

 

1. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Sklep na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i usunięcia ich z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@jp2.sklep.pl

3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Sklepem a Klientem zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Współpracy stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Niniejsze Warunki Sprzedaży nie regulują zasad dokonywania zakupów w Sklepie i punktach Sprzedaży przez konsumentów do których stosuje się w szczególności przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).

Jp2sklep.PL - najlepszy sklep z dewocjonaliami w Warszawie. Sklep czynny jest od godziny 8 do 17.  Dostępny jest duży wybór, produkty najwyższej jakości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl